Kapasitetsbygging av lokalsamfunn er nødvendig for å oppnå suksess i ethvert program.

Målet er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn basert på sosial likhet og gjensidig respekt. Det sentrale i programmet er å styrke enkeltindividers og gruppers evner og ferdigheter til å påvirke utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Dette handler ofte om å etablere grupper eller sosiale nettverk som samarbeider mot et felles mål. Gjennom dette arbeidet bygges deres demokratiske makt, som igjen bidrar til at de i større grad kan ivareta sine interesser. Det er viktig at SevaChildren legger til rette for planprosesser der alle innbyggerne deltar i utforming av lokale utviklingsstrategier.

SevaChildren ønsker spesielt å inkludere:

  • Kvinner
  • Minoritetsgrupper
  • Andre marginaliserte grupper.

Om du ønsker å bli fadder gjennom SevaChildren støtter du ikke bare barnet, men hele familien og barnets lokalmiljø.

Hva gjør vi:

  • Forbedringer av infrastruktur (skoler, offentlige bygg etc.)
  • Opplysningskampanjer
  • Planting av trær
  • Rent vann
  • Utbedring av offentlige toaletter
  • Arrangering av selvhjelpsgrupper, ungdomsgrupper etc

Vi bruker ca. 15% av vårt fjernadopsjonsbudsjett for å legge til rette for samfunnsforhold hvor barn kan ha en sunn oppvekst og utvikling generelt.

Som fadder kan du følge opp barnet gjennom hele utdanningen