Kapasitetsbygging av lokalsamfunn er nødvendig for å oppnå suksess i ethvert program.

Målet er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn basert på sosial likhet og gjensidig respekt. Det sentrale i programmet er å styrke enkeltindividers og gruppers evner og ferdigheter til å påvirke utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Dette handler ofte om å etablere grupper eller sosiale nettverk som samarbeider mot et felles mål. Gjennom dette arbeidet bygges deres demokratiske makt, som igjen bidrar til at de i større grad kan ivareta sine interesser. Det er viktig at SevaChildren legger til rette for planprosesser der alle innbyggerne deltar i utforming av lokale utviklingsstrategier.

SevaChildren ønsker spesielt å inkludere:

  • Kvinner
  • Minoritetsgrupper
  • Andre marginaliserte grupper.

Om du ønsker å bli fadder gjennom SevaChildren støtter du ikke bare barnet, men hele familien og barnets lokalmiljø.

Hva gjør vi:

  • Forbedringer av infrastruktur (skoler, offentlige bygg etc.)
  • Opplysningskampanjer
  • Planting av trær
  • Rent vann
  • Utbedring av offentlige toaletter
  • Arrangering av selvhjelpsgrupper, ungdomsgrupper etc

Vi bruker ca. 15% av vårt fjernadopsjonsbudsjett for å legge til rette for samfunnsforhold hvor barn kan ha en sunn oppvekst og utvikling generelt.

Som fadder kan du følge opp barnet gjennom hele utdanningen

Doner et valgfritt beløp til bekjempelse av Covid i India!

X
nb_NO