Våre prosjekter

De 5 hovedkomponentene i vårt omfattende fjernadopsjonsprogram er:

FN’s bærekraftsmål nr. 3: God helse

Helse og fattigdom har ofte en sammenheng. Selv om god helse er en menneskerett, er det langt fra en realitet i India. Det er fortsatt langt igjen før alle mennesker i India kan leve et verdig liv, med god helse. Eksempelvis hadde India verdens tredje største HIV epidemi I 2015. Fattigdommen må bekjempes, helsebringende tiltak må igangsettes og bærekraftig utvikling må etableres

Vi reserverer ca. 5% av vårt fjernadopsjonsbudsjett for å sikre at nødvendige helsetjenester blir gitt til barn og voksne i våre arbeidsområder.

Mangel på vitamin A kan forårsake blindhet, svekkelse av immunforsvar og hemming av vekst. Sammen med vår amerikanske samarbeidsorganisasjon SevaChild har vi satt fokus på vitamin A som en integrert del av fjernadopsjonsprogrammet.

Vitamin A kapsler distribueres over hele India til barn under 5 år. I tillegg distribueres ulike vitaminer til ammende mødre.

FN’s bærekraftsmål nr. 4: God utdanning

Utdanning – en måte å gi barn håp om en bedre framtid.

Utdanning er hovedfokus i alle programmer til SevaChildren. Nesten 50% av fjernadopsjonsbudsjettet brukes på utdanning og aktiviteter som er utdanningsrelaterte. Det er vår overbevisning at utdanning er en svært effektiv måte å bekjempe fattigdom på, noe som igjen gjør veien ut av fattigdom mulig. Barn som fullfører utdanningen tilegner seg kunnskaper som gjør at de lettere får seg arbeid og dermed inntekt når de blir voksne. Gjennom vår tilnærming bidrar vi til å nå F’s bærekraftsmål for god utdanning.

Et viktig aspekt er at nesten 80% av barna i våre programmer er jenter. I India – og spesielt i landsbyer og i fjerntliggende områder – er det spesielt gutter som blir prioritert hva utdanning angår. Jenter betraktes ofte som en byrde for familiene. Vi kommer i kontakt med ektepar som er desperate etter å kunne føde en gutt i stedet for en jente da de allerede har født flere jenter. Det er vanlig at familier sparer penger til utdanning for sine sønner, men ikke for sine døtre. Unge enker må i tillegg forberede seg på å kunne ta vare på sine svigerforeldre.

India har lange tradisjoner på læring og utdanning. Landet liker å kunne presentere et bilde av seg selv som et land med stor vitenskapelig og teknisk framgang. Virkeligheten utgjøres imidlertid av massiv analfabetisme og et svakt utdanningssystem. Ifølge beregninger fra UNESCO er over 30% av befolkningen på over 15 år analfabeter. Bare tre av ti indiske jenter fullfører 10 års skolegang. Det er denne situasjonen som har gjort at SevaChildren prioriterer utdanning av jenter og derigjennom bidrar til at mere enn 80% av barna i våre programmer er jenter.

Korte fakta om utdanning i India:

 1. Det er fortsatt svært sannsynlig at færre jenter enn gutter begynner på skole.
 2. I 2005 begynte det i grunnskolen (aldersgruppen 6-8 år) 8,8% færre jenter enn gutter.
 3. For barn fra ulike urbefolkningsgrupper var kjønnsforskjellene 12,6% og for de kasteløse var kjønnsforskjellene på16%. 1)
 4. Likeledes er det mindre sannsynlighet for at barn fra ulike urbefolkningsgrupper og kasteløse fullfører 8 års skolegang.
 5. I tillegg er raten for barn som slutter på skolen 62,9% for urbefolkningsgruppene og 55,2% for de kasteløse, mot et landsgjennomsnitt på 48,4%.
 6. I dag har omtrent 1 av 5 grunnskolelærere ikke den nødvendige faglige minimumskompetanse for å sikre barns rett til god læring 1)

Hva gjør vi:

 • Gir støtte til skoleuniform, skolemateriell, skoletransport og skolepenger
 • Gir støtte til forbedring av eksisterende og nye skoler
 • Gir ekstraundervisning til barn og ungdom som har sluttet på skole
 • Yrkesutdanning
 • Fødselsdags- og andre feiringer etter behov
 • Årlige utflukter for barn i våre arbeidsområder
 • Etterutdanning– og treningskurs for skolelærere
 • Studieklasser, klasser for eksamensforberedelser og foreldremøter
 • Kreative seminarer, kurs for individuell utvikling og diverse hobby kurs
 • Små bibliotek med bøker, aviser, CD’er m.m.

FN’s bærekraftsmål nr. 2 – Utrydde sult

Ernæring – en nødvendighet for god utdanning.

Korte fakta om ernæring i India:

I India lider 20% av barn under 5 år av underernæring. 43% av barn i India under 5 år er undervektige og 48 % (dvs 61 millioner barn) er fysisk deformert på grunn av dårlig eller mangelfullt kosthold.

Underernæring er vesentlig høyere på landsbygda enn i urbane områder. Hyppige fødsler forårsaker gjerne en høyere grad av underernæring for barn som fødes (på grunn av dårlig ernæring hos mor). Den prosentvise andelen av barn som er rammet av alvorlig undervektighet er nesten fem ganger høyere blant barn med mødre som ikke har utdanning, enn blant barn med mødre som har 12 eller flere år med skolegang.

Antall barn som lider av underernæring er helt uakseptabelt. Har du noen gang prøvd å studere på tom mage? Om du skulle ha gjort det vil du kanskje huske at mesteparten av tiden gikk med til å finne ut «hvordan skal jeg få tak i mat?». Ernæring er en viktig del av SevaChildren sitt fjernadopsjonsprogram. God og riktig ernæring hjelper elevene til å fokusere på studiene mens de er på skolen. Ernæring er grunnpilaren for menneskelig utvikling!

Hva gjør vi:

 • Daglig levering av tilleggskost til barn og familier som har behov
 • Ved hjelp av ernæringseksperter har vi utviklet særskilte matpakker som inneholder alle nødvendige næringsstoffer for at spesielt barn får en god utvikling
 • Opplysningskampanjer som fokuserer på sunne matvaner for både voksne og barn
 • Ernæring for underernærte barn og voksne (gravide og eldre mennesker)
 • I spesielle saker, som ved død og ulykker i familien, tørke eller andre ulykker, gir vi matpakker og matrasjoner til de berørte familier.

Med 10% av vårt fjernadopsjonsbudsjett er vi i stand til å gi denne støtten til barn og familier i våre arbeidsområder. .

I tillegg til våre matpakker får også alle skolebarn i India et måltid mat på skolen som er betalt av myndighetene.

Familiearbeid er en integrert del av fjernadopsjonsprogrammet.

Vår filosofi er at vi ikke kan arbeide effektivt med barna uten at vi også involverer hele familien. Gjennom barna når vi hele familien og gjennom familien når vi hele lokalsamfunnet. Barn lever ikke isolert men er en integrert del av familien som igjen er en del av lokalsamfunnet. Derfor kan ikke utviklingsarbeid som omfatter barn bli gjort uten at arbeidet også omfatter familien som barnet hører til og samfunnet som familien lever i.

Hva gjør vi:

 • Mindre reparasjon av boliger
 • Støtte i spesielle tilfeller til familier som er i krise:
  • Mat
  • Helsetjenester
 • Hjemmebesøk hos familier
 • Familierådgivning
 • Foreldremøter
 • Ferdighetsopplæring og sikring av arbeidsplasser for foreldre og søsken
 • I de fleste tilfeller hjelper vi også familier med å:
  • Skape bærekraftige arbeidsplasser:
  • Oppdrett av geiter
  • Oppdrett av kyr
  • Etablering av små handelsforetak
  • Støtte til innkjøp av jordbruksmateriell

Rundt 10% av fjernadopsjonsbudsjettet blir brukt på familiearbeid.


Kapasitetsbygging av lokalsamfunn er nødvendig for å oppnå suksess i ethvert program.

Målet er å utvikle bærekraftige lokalsamfunn basert på sosial likhet og gjensidig respekt. Det sentrale i programmet er å styrke enkeltindividers og gruppers evner og ferdigheter til å påvirke utviklingen av sitt eget lokalsamfunn. Dette handler ofte om å etablere grupper eller sosiale nettverk som samarbeider mot et felles mål. Gjennom dette arbeidet bygges deres demokratiske makt, som igjen bidrar til at de i større grad kan ivareta sine interesser. Det er viktig at SevaChildren legger til rette for planprosesser der alle innbyggerne deltar i utforming av lokale utviklingsstrategier.

SevaChildren ønsker spesielt å inkludere:

 • Kvinner
 • Minoritetsgrupper
 • Andre marginaliserte grupper.

Om du ønsker å bli fadder gjennom SevaChildren støtter du ikke bare barnet, men hele familien og barnets lokalmiljø.

Hva gjør vi:

 • Forbedringer av infrastruktur (skoler, offentlige bygg etc.)
 • Opplysningskampanjer
 • Planting av trær
 • Rent vann
 • Utbedring av offentlige toaletter
 • Arrangering av selvhjelpsgrupper, ungdomsgrupper etc

Vi bruker ca. 15% av vårt fjernadopsjonsbudsjett for å legge til rette for samfunnsforhold hvor barn kan ha en sunn oppvekst og utvikling generelt.

Som fadder kan du følge opp barnet gjennom hele utdanningen.

Øvrige bilder fra våre prosjekter:

        Bursdagsfeiring – sykehusinnlegging – matrasjoner og geiter/alt en del av våre aktiviteter!